Privacy Policy

De Groepsverblijvenspecialist doet niets met je gegevens, en zal ze al helemaal niet verkopen. Wij behandelen de verkregen gegevens vertrouwelijk onder het mom ‘Wat jij niet wil dat jou geschiedt, doe dat ook een ander niet’. De verwerking van de gegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen uit de AVG wet per mei 2018: wij verwerken jouw gegevens alleen voor eigen gebruik.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van de Groepsverblijvenspecialist. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over jou door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen we uit op welke wijze wij gegevens opslaan, hoe wij de gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als je vragen hebt over ons privacybeleid kun je contact opnemen met de contactpersoon voor privacyzaken: je vindt de contactgegevens aan het einde van dit privacybeleid.

Doel gegevensverwerking

De gegevens worden alleen gebruikt om contact op te kunnen nemen, zoals het beantwoorden van vragen of toesturen van documenten. Wij verwerken uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en jouw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Jouw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen: met deze partijen hebben wij verwerkingsovereenkomsten gesloten om je gegevens zo goed mogelijk te beschermen.

Verzamelde informatie

De Groepsverblijvenspecialist gebruikt Google Analytics (zie verderop) om onder meer te zien hoe bezoekers op de site terecht zijn gekomen. Wij ontvangen daarbij geen IP-adressen of andere persoonsgegevens. Neem je met ons contact op, zullen we de door jou opgegeven naam en het door jou gebruikte e-mailadres opslaan. Dit doen we ook wanneer jij je inschrijft voor de Nieuwsbrief. Vraag je een offerte aan of wordt je klant van ons, worden ook je naam en contactgegevens opgeslagen en bij zakelijke klanten zal het KvK nummer gecontroleerd worden.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld je webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking fiscaal / strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan De Groepsverblijvenspecialist wettelijk verplicht worden gehouden tot het delen van gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren gegevens zolang jij klant van ons bent. Dit betekent dat wij jouw klantprofiel bewaren totdat jij aangeeft niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij wel facturen met jouw gegevens te bewaren tot de daarvoor aangegeven verjaartermijn.

Cookies & Google Analytics

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt. We leggen we je graag uit wat cookies zijn, welke cookies we gebruiken en waar deze cookies voor dienen.

Wat zijn cookies?
Een cookie is een klein bestandje dat door deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schijf van je computer wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan weer naar deze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. D.m.v. deze cookies verzamelen wij statistieken over het gebruik van onze website.

Google Analytics
De Groepsverblijvenspecialist gebruikt Google Analytics om onder meer te zien hoe bezoekers op de site terecht zijn gekomen. Wij ontvangen daarbij geen IP-adressen of andere persoonsgegevens. De informatie die hiermee wordt verkregen analyseert Google voor ons, en raadplegen wij via Google Analytics. Wij hebben een speciale overeenkomst met Google afgesloten waarin vastgelegd is wat zij met deze statistieken mogen doen.

Google zal de verkregen informatie door cookies enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben Google geen toestemming gegeven de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google is een Amerikaans bedrijf: de verzamelde informatie wordt op Amerikaanse servers opgeslagen. Google conformeert zich aan de EU-US Privacy Shield principes. We hebben vastgelegd dat de statistieken die wij verzamelen worden geanonimiseerd: zo hebben we o.a. ingesteld dat jouw IP-adres tijdens een bezoek aan onze website niet te herleiden valt. Wij als organisatie kunnen jou om die reden dus ook niet persoonlijk herleiden. Om een voorbeeld te geven: wij zien bijvoorbeeld wel of jij via de Google zoekmachine, via Instagram of via Facebook op onze website terecht komt, maar zien niets over jou als persoon, waar je woont of wat je contactgegevens zijn. We analyseren puur het surfgedrag op / naar onze website, zodat wij deze kunnen verbeteren en gebruiksvriendelijker kunnen maken. De Groepsverblijvenspecialist verzamelt en verwerkt dus geen persoonlijke gegevens, tenzij je deze zelf, bewust, aan ons hebt verstrekt. Je kunt onze website volledig anoniem bezoeken.

Uitschakelen en verwijderen
Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kun je lezen op welke wijze wij gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken we gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Bookzo
Ons reserveringssysteem is ontwikkeld met software van Bookzo; wij nemen webhostingservices af van Hostnet. Hostnet en Bookzo hebben toegang tot gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden: zij zullen gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Hostnet is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

Hostnet
Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Hostnet. Deze partij kan metagegevens verzamelen over ons gebruik van deze diensten. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Hostnet heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

MailChimp
Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal jouw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden zie je de ‘unsubscribe’ link: je ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Alle persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen: MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Payment Processor Mollie
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in ons boekingssysteem maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en betaalgegevens zoals bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om alle persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Snelstart
Voor onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Snelstart. Wij voeren jouw persoonsgegevens en details in dit systeem in met betrekking tot jouw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Snelstart is tot geheimhouding verplicht en zal gegevens vertrouwelijk behandelen. Jouw persoonsgegevens worden beschermd opgeslagen.

Jouw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb jij als betrokkene rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. We leggen hieronder uit welke rechten dit zijn, en hoe je je op deze rechten kunt beroepen.
In beginsel sturen wij, om misbruik te voorkomen, afschriften en kopieën van jouw gegevens enkel naar het bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij je vragen je te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij jouw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jou als persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken: je ontvangt binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als het verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jou als persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken: je ontvangt binnen 30 dagen een reactie op dit verzoek. Wij sturen op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van verwerking

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jou als persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken: je ontvangt binnen 30 dagen een reactie op dit verzoek. Wij sturen op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens beperkt worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jou als persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten verwerken. Je kunt een verzoek doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken: je ontvangt binnen 30 dagen een reactie op dit verzoek. Wij sturen op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar / overige rechten

Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door of in opdracht van De Groepsverblijvenspecialist. Als je bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van het bezwaar. Is het bezwaar gegrond, dan zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

Wijziging privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt je altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou als persoon verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

De Groepsverblijvenspecialist
Roelofarendsveen
Contactpersoon: Hans van der Pouw Kraan,

info@groepsverblijvenspecialist.eu